Privacyverklaring

PRIVACY/GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET MYWELLNESS PLATFORM

Klik hier voor de privacy/gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van het MyWellness platform.

PRIVACY POLICY BEWEGINGSCENTRUM LEEUWARDEN

Bewegingscentrum Leeuwarden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Bewegingscentrum Leeuwarden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met
zich mee dat wij in ieder geval:

1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Als Bewegingscentrum Leeuwarden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit
document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens van leden worden door Bewegingscentrum Leeuwarden verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
– Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bewegingscentrum Leeuwarden de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam en achternaam;
– Adresgegevens;
– Geslacht;
– Geboortedatum
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Betalingsgegevens
– Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);
– Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;
– Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten.

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden
waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval
gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

VERWERKING VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
Bewegingscentrum Leeuwarden verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:
– gegevens over gezondheid
– gegevens over gewicht
– gegevens over trainingsdoelen
– gegevens via wearables

Bewegingscentrum Leeuwarden gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt
deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze
gegevens worden alleen aan andere binnen Bewegingscentrum Leeuwarden verstrekt indien zij de
gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens
worden binnen 3 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Bewegingscentrum Leeuwarden neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Bewegingscentrum Leeuwarden) tussen zit.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de dienst online trainingsomgeving + app;
– Het verzorgen van de internetomgeving;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
Bewegingscentrum Leeuwarden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig, om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende “categorieën” van persoonsgegevens:

Proces/DienstCategorie persoonsgegevensBewaartermijnReden
Leefstijl-coachingNAW-gegevens
Contactgegevens
Gegevens over gezondheid
Psychische gegevens
Leefgewoonten
15 jaarWettelijke verplichting
Fitness - (Financiële) administratieNAW-gegevens
Contactgegevens
Financiële gegevens
Biometrische gegevens
7 jaarWettelijke verplichting
Fitness - dienstverleningNAW-gegevens
Contactgegevens
Gegevens over de gezondheid
Biometrische gegevens
1 jaarMocht je na beëindiging terugkomen dan zijn we niet alles van je kwijt
OpleidingenNAW-gegevens
Contactgegevens
Opleiding en vorming
2 jaar
VideobewakingBeeldmateriaal van eenieder in het pand2 wekenLanger is niet noodzakelijk

BEVEILIGING
Bewegingscentrum Leeuwarden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bewegingscentrum Leeuwarden maakt
gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door
Bewegingscentrum Leeuwarden verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met
Bewegingscentrum Leeuwarden

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Bewegingscentrum Leeuwarden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt
u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Privacy Policy Bewegingscentrum Leeuwarden

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN OF VRAGEN
Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!

WIJZIGINGEN
Bewegingscentrum Leeuwarden behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te
allen tijde te wijzigen.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
Bewegingscentrum Leeuwarden heeft de heer G.Y. Boelens aangewezen als functionaris
gegevensbescherming. Hij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

CONTACTGEGEVENS
Rengerslaan 1, 8917 DD Leeuwarden, giso@bewegingscentrumleeuwarden.nl

Gewoon eens proberen?

Meld je nu aan voor een proefles

Gewoon eens proberen?
Sending