Update Corona virus (21-03-2020)

(English below)

Beste sporter van Bewegingscentrum Leeuwarden,

Op dit moment zijn wij allen, over de hele wereld, getroffen door het Corona virus. Een pandemie, die op ieder zijn leven invloed heeft. Het is een tijd waarbij het van belang is om goed te zorgen voor je eigen gezondheid en elkaar te ondersteunen. Wij krijgen veel vragen over het stopzetten en/of tijdelijk bevriezen van het abonnement en het terugbetalen van de maandelijkse contributie. Door de uitzonderlijke omstandigheden waar wij ons allen in bevinden, hebben wij tijd nodig om hiervoor een passend antwoord te formuleren. 

Gezien wij allen in hetzelfde schuitje zitten en wij allen van elkaar afhankelijk zijn, hopen wij dat wij ook nu de duurzame relatie met al onze leden kunnen behouden. Sommigen van jullie zijn al jaren lid, anderen pas sinds kort, maar allen worden gewaardeerd. Jij als klant zorgt ervoor dat wij kunnen bestaan. Jouw steun en vertrouwen in de organisatie zorgt er voor dat wij ook na alle hectiek ons aanbod kunnen blijven aanbieden. Wij vragen om je geduld, begrip en loyaliteit, juist nu in deze onzekere tijd.

Wij zijn voornemens om uiterlijk begin april te communiceren over een passende oplossing. Tot dan hopen wij dat je ons de tijd kan geven om dit vraagstuk op te lossen. In de tussen tijd, zorg goed voor jezelf en je naasten. In onderstaand overzicht de meest gestelde vragen met antwoorden om je te informeren over de Corona maatregelen, abonnementen en hoe je toch kan blijven sporten.

BLIJF BEWEGEN
Zorg goed voor jezelf, blijf bewegen! Volg onze social media kanalen en website voor de speciale @Home workouts. Wij sluiten ten minste tot 6 april onze deuren. Momenteel kijken we naar een passende compensatie voor de periode dat we dicht zijn. We zullen u hier begin april verder over informeren.

Met vriendelijke groet,
Team Bewegingscentrum Leeuwarden

FAQ (Veelgestelde Vragen): 

1. Is Bewegingscentrum Leeuwarden geopend?
Nee, we zijn voorlopig gesloten vanaf 16 maart 2020 tot 6 april 2020.

2. Hoe lang blijft Bewegingscentrum Leeuwarden gesloten?
We zullen op last van de overheid in ieder geval gesloten blijven tot 6 april. Afhankelijk van hoe de situatie zich verder ontwikkelt kan deze datum veranderen.

3. Ik wil graag thuis trainen om Fit te blijven? Hoe doe ik dat?
Houd de social media kanalen, onze website en ons Mywellness-platform in de gaten. Wij bieden de komende weken verschillende @Home work-outs aan en gaan dit aanbod de komende weken verder uitbreiden.

4. Krijg ik mijn lidmaatschapsgeld terug terwijl BCL gesloten is?
We zijn verschillende vormen van compensatie aan het onderzoeken voor onze leden. Deze situatie is ook voor ons nieuw. We laten ons informeren door de overheid en onze branchevereniging. Zodra wij meer informatie hebben zullen wij je hierover zo snel mogelijk informeren, uiterlijk in de eerste week van april.

5. Kan Bewegingscentrum Leeuwarden mijn lidmaatschap niet gewoon bevriezen?
Op basis van de huidige situatie kunnen we je lidmaatschap helaas niet zomaar bevriezen. We zijn, samen met onze branchevereniging, verschillende vormen van compensatie aan het onderzoeken. Wij zullen je hierover zo snel mogelijk informeren.

6. Bewegingscentrum Leeuwarden hanteert automatische incasso. Hoe gaat dit rond 1 april zijn terwijl de clubs dicht zijn?
Ja dat klopt, ook op 1 april wordt automatisch geïncasseerd. Wij zijn ons bewust van dit ongemak voor onze leden, wij vinden dit erg vervelend. Wij spreken je aan op je loyaliteit en vragen om begrip hiervoor. Wij zullen je de komende weken informeren over compenserende maatregelen. Het is namelijk voor ons ook een vraagteken of de sluiting wordt verlengd na 6 april en of de overheid compenserende maatregelen voor fitnessclubs treft. Wij hopen op je vertrouwen dat wij deze kwestie integer zullen afhandelen.

7. Ik wil mijn lidmaatschap bij Bewegingscentrum Leeuwarden per direct opzeggen, kan dat?
Wat jammer om te horen dat je je lidmaatschap op wilt zeggen! De huidige situatie is volgens onze Algemene Voorwaarden geen geldige reden om je lidmaatschap per direct op te zeggen. Wij hanteren de reguliere opzegvoorwaarden waarbij je na het uitdienen van je contract met één kalendermaand opzegtermijn kan opzeggen.


Dear members of Bewegingscentrum Leeuwarden,

At this moment we are all over the world, affected by the Corona virus. A pandemic, which affects all of us. It is important to properly care for your own health and to support each other now. We get lots of questions about the discontinuation and / or temporarily freeze the subscription and paying back the monthly fee. Due to the exceptional circumstances in which we are all in, we need time to formulate an appropriate response to this.

We are all in this together and we all depend on each other, we hope that we can maintain a stable relationship with all our members. Some of you have been a member for a longer time, others only recently, we appreciate you all. You as a customer ensure that we can exist. Your support and trust in the organization ensure that we can continue to provide our services after this hectic period. We ask for your patience, understanding and loyalty, especially now in these uncertain times.

We intend to communicate an appropriate solution in early April. Until then, we hope you can give us time to resolve this issue. In the meantime, take care of yourself and your loved ones. In the list of answers to “frequently asked questions,” we inform you about the “Corona-measures,” subscriptions and how you can continue to exercise anyway.

Keep Moving

Take care of yourself and keep moving!

Follow our social media channels and website for special @Home workouts. We exclude our doors untill at least 6 April. We are currently looking for a suitable compensation fort he period that we are closed. We will inform you about it in early April.

Best regards,

Team Bewegingscentrum Leeuwarden

FAQ (Frequently Asked Questions):

1. Is Bewegingscentrum Leeuwarden opened?

No, we are temporarily closed from March 16, 2020 to April 6, 2020.

2. How long will Bewegingscentrum Leeuwarden be closed?

In charge of the government we at least stay closed until 6 April. Depending on how the situation evolves, this date can change.

3. I would like to train at home to keep fit? How does it work?

Keep an eye on our social media website and our mywellness platform. We will offer the next several weeks Home workouts. If you have any further questions, send an e-mail to info@bewegingscentrumleeuwarden.nl

4. Will I get my membership fee back while BCL is closed?

We research various forms of compensation for our members. This situation is new to us. We get information from the government and our association. Once we have more information we will inform you about it as soon as possible, no later than the first week of April.

5. Can Bewegingscentrum Leeuwarden not just freeze my membership?

Based on current situation, we can not just freeze your membership. We investigate various forms of compensation with our industry association. We will inform you about it as soon as possible.

6. Bewegingscentrum Leeuwarden uses direct debit. How will this be around April 1 while the clubs are closed?

Yes that’s right, also on April 1 there will be automatically debited. We are aware of the inconvenience for our members, we find this very annoying. We ask you for your loyalty and understanding. We will inform you in the coming weeks about countervailable. For us it is also a question mark whether the closure is extended beyond April 6 and whether the government compensation measures for fitness clubs strikes. We hope you trust that we will deal with this issue honestly.

7. I want to terminate my membership of Bewegingscentrum Leeuwarden immediately, can I?

We are sorry to hear that you want to terminate your membership! The current situation, according to our Terms and Conditions is no valid reason to stop your membership immediately. We use the standard cancellation terms.

Gewoon eens proberen?

Meld je nu aan voor een proefles

Gewoon eens proberen?
Sending