FAQ aangepaste coronamaatregelen

Het kabinet heeft vanavond nieuwe maatregelen afgekondigd. O.a. de 1,5 meter regel komt per 25 september te vervallen. Dit betekent dat wij nu ook onze huisregels kunnen gaan versoepelen.

Welke regels komen er te vervallen?
Je hoeft in de fitnesszaal en groepslesruimten geen 1,5 meter meer aan te houden. Dit betekent dat we geen vaste looproute meer hanteren en dat bijvoorbeeld oefeningen in tweetallen of ‘spotten’ weer kan. Ook zullen we weer wat extra apparaten in de fitnesszaal terugplaatsen.

Welke regels blijven behouden?
Het schoonmaken van apparatuur en materialen na gebruik is een regel die blijft staan. Dit geldt ook voor het reserveren van je fitnesstraining, zij het in aangepaste vorm (zie volgende punt). Ook blijft de regel dat je maximaal 1 activiteit per dag kunt reserveren.

Wat gaat er veranderen m.b.t. het reserveren van de fitnesstraining?
Je kunt straks om het uur starten. Dit geeft meer flexibiliteit m.b.t. het kiezen van je trainingsmoment. Je reserveert een starttijd, je mag vervolgens zelf weten hoe lang je traint. Je kunt niet eerder starten dan je gereserveerde starttijd en je kunt tot uiterlijk 10 minuten na je gereserveerde starttijd naar binnen.

Waarom blijven we met reserveringen werken?
Dat we, ondanks het vervallen van de 1,5 meter regel, toch blijven werken met reserveringen voor de fitnesszaal heeft een aantal redenen. Allereerst hebben veel leden aangegeven dat zij het reserveren een prettig systeem vinden. Daarnaast kunnen wij door te werken met reserveringen de drukte in de fitnesszaal goed spreiden, zodat iedereen prettig kan trainen.

Wanneer gaan bovenstaande aanpassingen in?
De nieuwe regels gaan in per maandag 27 september a.s.

English version
FAQ adapted measures COVID-19

The dutch government announced new measures tonight. Among other things the social distance rule will be canceled as of September 25th. This means that we can now also adjust our house rules.

Which rules will expire?
You no longer have to keep social distance in the fitness and group class areas. This means that we no longer use a mandatory walking route and that, for example, exercises in pairs or ‘spotting’ are possible again. We will also replace some extra equipment in the fitness area.
 
Which rules are retained?
Cleaning equipment and materials after use is a rule that remains. This also applies to booking your fitness training, albeit in an adapted form (see next point). The rule also remains that you can reserve a maximum of 1 activity per day.

What will change regarding the booking of the fitness training?
You can start every other hour. This gives more flexibility in choosing your favorite training time. You now book a starting time, you can then decide for yourself how long you train. You cannot start earlier than your reserved starting time and you can enter no later than 10 minutes after your reserved starting time.

Why do we continue to work with a bookingsystem?
The fact that, despite the expiry of the social distance rule, we continue to work with the bookingsystem for the fitness area has a number of reasons. First of all, many members have indicated that they find the bookingsystem pleasant. In addition, with  the bookingsystem we can spread the crowds in the fitness area well, so that everyone can train comfortably.

When will the above changes take effect?
The new rules will come into effect on Monday, September 27.

Gewoon eens proberen?

Meld je nu aan voor een proefles

Gewoon eens proberen?
Sending